Αρχική ResourcesΆρθρα Προδημοσίευση της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Προδημοσίευση της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

Προδημοσιεύτηκε η Δέσμη Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. Ευρώ, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Δέσμη Δράσεων στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
 • Δαπάνες εξοπλισμού (συμβατικές δαπάνες και GREEN)
 • Δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα (GREEN) – υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος για νέο προσωπικό (από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

H Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποτελείται από τις δύο διακριτές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από200.001€ έως και 1.000.000€. Το συνολικό ύψος της δράσης ορίζεται σε 350.000.000€.

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis), η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 40% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 14, 18, 19 και 41),  η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 40% για την πλειονότητα των περιφερειών της χώρας, πλην διαφοροποιήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών για τις περιοχές Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά – Νήσων.

Σε αμφότερα τα χρηματοδοτικά καθεστώτα ενίσχυσης, στις περισσότερες δαπάνες δύναται να δοθεί προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ:αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από30.000€ έως και 200.000€. Το συνολικό ύψος δράσης ορίζεται σε 350.000.000€.

Με βάση το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis), η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 40% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δύναται να δοθεί προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Για αμφότερες τις δράσεις ισχύουν τα εξής:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το εκάστοτε ανώτατο όριο ανά Δράση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της εκάστοτε πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που ισχύει ή θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (First Come First Served) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος των κανονισμών, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αντίστοιχη αναλυτική Πρόσκληση.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μία μόνο εκ των 2 δράσεων.

Η δημοσίευση των Αναλυτικών Προσκλήσεων των Δράσεων αναμένεται εντός του προσεχούς διαστήματος, οι δε Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου, προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για την κατ’ αρχήν δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι 15232,

Τηλ. 210 67 56 200, email: 

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ