Αρχική Νέα Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων»

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων»

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών , ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα , από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).  Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).

Καθεστώς και ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν θα ενισχύονται σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ε.Ε. (De Minimis).
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες (50%) μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015 , διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας . Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες με βάση την ημερομηνία σύστασης τους:


•   Υφιστάμενες επιχειρήσεις : οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας . Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014- 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας .
•    Νέες επιχειρήσεις : οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 , απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Βασικές προϋποθέσεις:
•    να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015 .
•    ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης . Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος , έως 100% του προϋπολογισμού
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός , έως 100% του προϋπολογισμού
3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος , έως 100% του προϋπολογισμού
4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.
5. Προβολή – Προώθηση , μέχρι 15.000€
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού , μέχρι 20.000€
7. Μεταφορικά μέσα , μέχρι 15.000€
8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι 2.500€
9. Μελέτες / έρευνες αγοράς, 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη
10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ. , 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ *

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016.

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Υποβολή- Αξιολόγηση- Ένταξη – Υλοποίηση

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 29/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/05/2016.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους της THE FRANCHISE CO. για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η THE FRANCHISE CO. παρέχει:

  • Προσδιορισμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για την επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας πλάνων
  • Στρατηγικό & επιχειρησιακό σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε δικαιούχου
  • Σύνταξη & υποβολή επενδυτικού σχεδίου – φακέλου υποψηφιότητας
  • Παρακολούθηση & διαχείριση του φακέλου έως την ολοκλήρωση του έργου & την πλήρη εκταμίευση.
  • Ολιστική προσέγγιση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, 152 32 Χαλάνδρι, Τ. 210 67562900

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ